Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของก่อตั้งเว็บไซต์ THFishingHub.com

      การก่อตั้งเว็บไซต์ THFishingHub.com ขึ้นมานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานที่ตกปลา ที่พัก ร้านอุปกรณ์ตกปลา ระหว่างนักตกปลาด้วยกัน เพื่อให้นักตกปลาได้มีข้อมูลดังกล่าวและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตกปลาได้

 

คำจำกัดความในข้อตกลงร่วมกัน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (website administrator) หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งควบคุมดูแลเว็บไซต์ THFishinhHub.com มีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบ การพัฒนา การดูแลการตลาด และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถปรับเปลี่ยน ลบหรือจัดการบทความ ความคิดเห็นของสมาชิก และโพสข้อความต่างๆที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ THFishingHub.com ได้
สมาชิกเว็บไซต์ THFishinhHub.com หมายถึง บุคคลใดๆก็ตาม ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อ Log-in เข้าชมเว็บไซต์ THFishinhHub.com โดยใช้ Username (ชื่อ) และ Password(รหัสผ่าน) ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ THFishinhHub.com
ผู้เยี่ยมชม (visitor) หมายถึง บุคคลใดๆก็ตาม ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ THFishinhHub.com ในฐานะผู้เยี่ยมชม

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง
     เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ www.thfishinghub.com ทางเว็บไซต์ จึง ได้จัดเก็บรวบรว มข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เป็นต้น นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ เว็บไซต์ www.thfishinghub.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address)

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เว็บไซต์ www.thfishinghub.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของทาง เว็บไซต์ www.thfishinghub.com เท่านั้น
2. เว็บไซต์ www.thfishinghub.com ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ www.thfishinghub.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)
     “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ www.thfishinghub.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ www.thfishinghub.com สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.thfishinghub.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ www.thfishinghub.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของเว็บไซต์ www.thfishinghub.com ต่อไป

 

ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความในเว็บไซต์ THFishingHub.com
1. สมาชิกพึงตระหนักเสมอว่า ข้อความใดๆ ก็ตามที่ท่านโพสต์ในเว็บไซต์ THFishingHub.com จะปรากฏต่อสาธารณะชนทันที และท่านต้องรับผิดชอบทุกกรณีในข้อความที่ท่านโพสต์
2. สมาชิกพึงใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเชื่อ การนำไปใช้งาน ซึ่งข้อความที่สมาชิกท่านอื่นได้โพสต์ไว้ในพื้นที่ต่างๆของเว็บไซต์ ในขณะเดียวกันพึงระมัดระวัง ไม่ส่งข้อความ หรือรูปภาพ ที่เป็นการหลอกลวง ทำให้หลงเชื่อ ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยเจตนา
3. สมาชิกพึงหลีกเลี่ยง ละเว้นการโพสต์ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นผลเสียต่อบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความเห็น เช่น สร้างความขัดแย้ง พาดพิงบุคคลอื่นให้เสียหาย ทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยน เกิดการการประชดประชัน เสียดสี ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ก่อความรำคาญ การโต้แย้งระหว่างบุคคล
4. สมาชิกพึงระมัดระวัง ไม่ตั้งหัวข้อการสนทนาในหัวข้อเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น การเมือง ชาติ ศาสนา ปรัชญา เนื่องจากหัวข้อดังกล่าวอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงได้
5. สมาชิกจะต้องไม่โพสข้อความ หรือรูปภาพ ที่เป็นการก่อกวน ทำลายความหน้าเชื่อถือของการโพสสถานที่ ที่พัก ร้านค้า หรือประกาศ ที่ทำอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
6. กรณีที่ข้อความใดๆที่โพสต์โดยสมาชิก ถูกแก้ไขหรือลบโดยู้ดูแลเว็บไซต์ THFishingHub.com เนื่องด้วยข้อกำหนดดังที่กล่าวไปแล้วนั้น สมาชิกพึงยอมรับการถูกแก้ไข หรือลบข้อความดังกล่าว

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      เว็บไซต์ www.thfishinghub.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วง หน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเว็บไซต์ www.thfishinghub.com จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.thfishinghub.com การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเว็บไซต์ www.thfishinghub.com ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เว็บไซต์ www.thfishinghub.com ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของเว็บไซต์ www.thfishinghub.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อ กับเว็บไซต์ www.thfishinghub.com ตามที่อยู่ Email: admin@thfishinghub.com

Follow our social media
© 2022 THFishinghub.com. All rights reserved.